instruktor samoobrony z elementami taktyki i technik interwencji

kurs instruktora boksu

Kurs dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do policji, wojska, straży pożarnej

Szkolenie obejmuje cztery moduły:

 1. Kurs instruktora samoobrony (dający dodatkowe 4 punkty podczas rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji)
 2. Podstawy technik i taktyki interwencji
 3. Trening przygotowawczy oraz doskonalenie techniki pokonywania toru sprawnościowego zgodnego z ustawą
 4. Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej

Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej – Specjalizacja Samoobrona jest kursem zawodowym.

Po jego ukończeniu kursant otrzymuje uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej (zawód nr 342305 na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz. 537) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, oraz zakresu jej stosowania)
Dokument ten uprawnia do prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, zarówno w formie etatu np. w klubach sportowych bądź fitness, czy w formie prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej ze sportem i rekreacją i daje dodatkowe 4 punkty podczas rekrutacji dla kandydatów do pracy w służbach mundurowych.

Pełne szkolenie składa się z następujących elementów:
1. Część ogólna w postaci e-learningu (80 godzin zegarowych). Kursanci samodzielnie opracowują materiał i przygotowują się do pisemnego egzaminu, który z reguły przeprowadzany jest pod koniec całego kursu. Literatura oraz przykładowe pytania egzaminacyjne podane są na stronie PISiR. Część ogólna nie obejmuje osób posiadających już państwową legitymacje instruktora z dowolnej dyscypliny. Również absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, są zwolnieni z tej części kursu.
2. Część specjalistyczna (60 godzin zegarowych) zawierająca część teoretyczną (ilość godzin zależna od rodzaju kursu), oraz część praktyczną w której kursanci przyswajają umiejętności przygotowujące ich do samodzielnego prowadzenia zajęć.
3. Praktyki instruktorskie (30 godzin zegarowych) W trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu uczestnik ma obowiązek odbyć praktykę instruktorską w dowolnym zarejestrowanym klubie, zrzeszeniu lub organizacji. Warunkiem odebrania legitymacji oprócz poprawnie zdanych egzaminów (część ogólna, część specjalistyczna) jest dostarczenie wypełnionego dziennika praktyk dostępnego do pobrania na stronie PISiR w zakładce „Strefa Kandydata”.

 

Wymagania:

 1. Kserokopia ukończenia szkoły średniej lub wyższej. (Uczestnik, który jest w trakcie kończenia nauki, może uczestniczyć w kursie, natomiast legitymacja zostanie wydana po dostarczeniu dokumentu).
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w „Strefie Kandydata” wysłany przy rezerwacji miejsca na adres mailowy szkolenia@pisir.pl lub stacjonarny Pocztą Polską PISiR ul. Kleeberga 12a 20-243 Lublin
 3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie.
 4. Zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
 5. Kserokopię potwierdzającą zaliczenie części ogólnej (dyplom, legitymacja instruktorska) – potwierdzenie to zwalnia kursanta z części ogólnej.

Po ukończonym szkoleniu i poprawnie zaliczonych egzaminach, kursant otrzymuje uprawnienia zawodowe w postaci legitymacji instruktorskiej rekreacji ruchowej o specjalności Samoobrona z elementami taktyki i technik interwencji. Każda legitymacja jest rejestrowana w bazie danych i jest wystawiana do 3 tygodni po zdanych egzaminach. Dodatkowo PISiR wystawia certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim, który wraz z legitymacją instruktorską może być honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 
Kadra kursu:

 
Program kursu:

 1. Rozgrzewka. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od głównego tematu zajęć. Rozgrzewka ogólna i rozgrzewka specjalistyczna. Kolejność wykonywania ćwiczeń i ich rodzaje. Stopniowanie obciążenia.
 2. Jednostka treningowa. Planowanie treningu. Składowe treningu. Dobór obciążenia i ćwiczeń specjalistycznych.
 3. Pozycje walki. Metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące.
 4. Uderzenia. Metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące.
 5. Kopnięcia. Metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące.
 6. Obrony. Metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące.
 7. Elementy samoobrony. Metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące.
 8. Taktyka walki.
 9. Kształtowanie motoryki. Założenia ogólne, metodyka, ćwiczenia specjalistyczne, dobór ćwiczeń pod względem zaawansowania osób ćwiczących ich wieku i płci:
  • Wytrzymałość,
  • Szybkość,
  • Siła,
  • Gibkość.
 10. Zasób ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową.
 11. Gry i zabawy ruchowe wykorzystywane w treningu.
 12. Długoterminowe planowanie pracy z grupą.
 13. Specyfika pracy z dziećmi.
 14. Sporty uzupełniające.
 15. Bezpieczeństwo i higiena zajęć.
 16. Odpowiedzialność cywilno-prawna instruktora.

 

Wstęp do technik i taktyki interwencji

Nauka elementów taktyki i technik interwencji nauczanych w szkole Policji przed podjęciem służby:

 • Dźwignie transportowe
 • Obezwładnianie osób
 • Techniki zakładania kajdanek
 • Podstawy posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu tonfa
 • Taktyka współdziałania w patrolu dwuosobowym

Trening przygotowawczy oraz doskonalenie techniki pokonywania toru testu sprawnościowego zgodnego z ustawą

Ta część kursu obejmuje naukę poszczególnych elementów toru sprawnościowego:

 • Ocena wykonania danego elementu;
 • Poprawa techniki wykonania dla polepszenia szybkości;
 • Dobór najkorzystniejszej dla uczestnika metody wykonywania danego elementu oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej oraz wydolności.

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Polski Instytut Sportu i Rekreacji